Privatlivspolitik

Privatlivspolitikker for Sellmer Klinik ApS – Kunder / patient

Behandling af oplysninger.

I Sellmer Klinik indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig som kunde / patient.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Sellmer Klinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger.

Sellmer Klinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger

Stamdata, dvs. patientens (herunder deponentens) navn, personnummer, e-mail, hjemmeadresse, telefonnummer samt vægt, højde, ryge-/alkoholvaner, billed-ID, bankoplysninger, beskæftigelse, oplysninger om købt / deponeret donorsæd (type og donorvalg), resultat af behandling samt evt. partners navn, cpr.nr, vægt, højde, ryge-/alkoholvaner.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Race eller etnisk oprindelse, helbredsoplysninger (patient), herunder journaloplysninger vedr. diverse helbredsforhold, sygdomshistorik, prøvesvar, tests, seksuelle forhold eller orientering i form af oplysning om evt. partner og ægteskabelig status – derved indirekte oplysning om seksuel observans for patient og eventuel partner, genetiske data (blodprøve fra patient i visse tilfælde).

Formål.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål

Hovedformålet med behandlingen af personoplysningerne er at overholde de standarder, der er fastsat for kvalitet og sikkerhed ved udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af sædceller samt assisteret reproduktion med donorsæd. Reglerne er fastsat i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven, Vævsbekendtgørelsen, Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og Bekendtgørelse om assisteret reproduktion, f.eks.

 • Udredning af alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger
 • Overholdelse af regler om antal donorbørn pr. sæddonor
 • Sikring af sporbarhed fra donor til recipient og vice versa

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder vævsloven, EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, samt at vi ikke vil kunne foretage behandlingen af dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner (efter forudgående aftale med dig) eller fra laboratorier i forbindelse med testning. Vi behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privartlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt i det konkrete forløb, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Myndigheder, når det er påkrævet efter reglerne i vævslovgivningen, lov om assisteret reproduktion og særlovgivning – f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen (SEI)
 • Andre fertilitetsklinikker efter forudgående konkret aftale med patienten / deponenten
 • Laboratorier efter forudgående konkret aftale med patienten / deponenten
 • Fragtfirma

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • I forløbet indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a), (b) og (c), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(a), (b), (f), (h) og (i).
 • Forpligtelserne til at indsamle, behandle og videregive personoplysninger i forbindelse med fertilitetsbehandling med donorsæd fremgår bl.a. af Reglerne, som er fastsat i Lov om  assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., Bekendtgørelse om assisteret reproduktion samt i EU-direktiv om væv og celler og implementeret i dansk lovgivning i Vævsloven og Vævsbekendtgørelsen samt i Børneloven.
 • Herudover er vi forpligtede til at behandle en række personoplysninger om dig i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (Journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt Sundhedslovens kap. 9.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger kan behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere omfatter:

 • Microsoft – Office 365
 • Siteworks (hjemmesidefirma)
 • Laboratorier, aktuelt OUH – Odense Universitetshospital

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Journaloplysninger, herunder helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle forhold og genetiske data samt identifikationsoplysninger og stamdata, dvs. patientens / kunders navn, personnummer samt vægt, højde, ryge-/ alkoholvaner, billed-id, e-mail, telefonnummer og hjemmeadresse, oplysning om hvilken donorsæd, der er behandlet med (type og donorvalg), resultat af behandling m.v. opbevares i 30 år efter behandlingen af hensyn til at sikre sporbarhed fra donor til recipient og vice versa, hvilket er et lovkrav, jf. vævslovens § 12 og vævsbekendtgørelsens §§ 16 og 21. Endvidere opbevares i samme periode og efter samme hjemmel oplysninger om partners navn, personnummer, samt vægt, højde, ryge-/ alkoholvaner.

Såfremt du har sendt dine personoplysninger til os, men ikke modtager inseminationsbehandling hos os, opererer vi med følgende slettefrister:

 • Personoplysninger på kunder, der hverken møder i klinikken til undersøgelse eller behandling, slettes senest 6 måneder efter, vi har modtaget oplysningerne.
 • Personoplysninger på kunder, der har været i klinikken til undersøgelse eller lignende, f.eks. skanning, uden at modtage inseminationsbehandling, slettes 10 år efter seneste tilføjelse til journalen, jf. journalbekendtgørelsen.

Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sellmer Kliniks behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Sellmer Klinik.

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger

 • Ret til slettelse

I særlige tilfælde har du ret til at få oplysningerne slettet inden det tidspunkt, de ellers ville blive slettet på. Sellmer Klinik har pligt til at tage stilling til anmodningen.

 • Ret til begrænsning af behandlingen

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt eller klage

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, udnyttelsen af dine rettigheder eller ønsker du at klage, er du velkommen til at kontakte os.

Henvendelse kan ske til:

Sellmer Klinik ApS (CVR 32478492)

Ørestads Boulevard 61F, 1 th.,

2300 København S

Direktør Anette Sellmer (e-mail: info@sellmerklinik.dk)

Tlf.: +45 30 30 70 80

Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk

Dato for seneste rettelser 18-11-2020

Hvorfor vælge Sellmer Klinik til din behandling?